جستجو برای اقلام
دیزنی
پازل اره منبت کاری اره مویی
پازل
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
7 سال
هوشمند
به دنبال اقلام
ساده
مشاهده آیتم
بهترین جدید بالا

بازی تام و جری

بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺵﻮﻣ ﻢﺧ ﻭ ﭻﯿﭘ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺵﻮﻣ ﻢﺧ ﻭ ﭻﯿﭘ
بازی ﺱﻭﺎﻣ ﯼﺰﯿﻣﺁ ﮓﻧﺭ :ﻪﺳﺭﺪﻣ ﻪﺑ ﺖﺸﮔﺯﺎﺑ آنلاین
ﺱﻭﺎﻣ ﯼﺰﯿﻣﺁ ﮓﻧﺭ :ﻪﺳﺭﺪﻣ ﻪﺑ ﺖﺸﮔﺯﺎﺑ
بازی ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻪﻄﻘﻧ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻪﻄﻘﻧ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی ﺪﯾﻭﺪﺑ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
ﺪﯾﻭﺪﺑ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ
بازی ﺮﯿﻨﭘ ﺵﺍﺩ :ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
ﺮﯿﻨﭘ ﺵﺍﺩ :ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ ﻡﺎﺗ ﻭ ﯼﺮﺟ ﻝﺯﺎﭘ آنلاین
ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ ﻡﺎﺗ ﻭ ﯼﺮﺟ ﻝﺯﺎﭘ
بازی 3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ آنلاین
3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ
بازی ﻢﻨﮐ ﯽﺣﺍﺮﻃ ﻢﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﻣ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺶﯾﺎﻤﻧ آنلاین
ﻢﻨﮐ ﯽﺣﺍﺮﻃ ﻢﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﻣ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺶﯾﺎﻤﻧ
بازی !ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ ﺶﯾﺎﻤﻧ آنلاین
!ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ ﺶﯾﺎﻤﻧ
بازی ﯼﺮﺟ ﻡﺎﺗ ﺱﺎﺒﻟ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻡﺎﺗ ﺱﺎﺒﻟ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺕﺭﺎﮐ ﻖﻟﺎﺧ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺕﺭﺎﮐ ﻖﻟﺎﺧ
بازی ﺕﻮﻠﺧ ﻁﺎﯿﺣ ﯼﺎﻫ ﻪﻘﻠﺣ آنلاین
ﺕﻮﻠﺧ ﻁﺎﯿﺣ ﯼﺎﻫ ﻪﻘﻠﺣ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻖﯿﺒﻄﺗ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻖﯿﺒﻄﺗ
بازی ؟ﯼﺮﺟ ﺎﯾ ﯽﺘﺴﻫ ﻡﺎﺗ ﻮﺗ آنلاین
؟ﯼﺮﺟ ﺎﯾ ﯽﺘﺴﻫ ﻡﺎﺗ ﻮﺗ
بازی Whats Catch ﺭﺩ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
Whats Catch ﺭﺩ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ
بازی ﻪﺑﺮﮔ ﻭ ﺵﻮﻣ آنلاین
ﻪﺑﺮﮔ ﻭ ﺵﻮﻣ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺰﯿﻣﺁ ﮓﻧﺭ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺰﯿﻣﺁ ﮓﻧﺭ
بازی 3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ آنلاین
3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ
بازی 3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ آنلاین
3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ
بازی ﺪﯾﻼﺳﺍ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
ﺪﯾﻼﺳﺍ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی Tom'n'Jerry Clicker آنلاین
Tom'n'Jerry Clicker
بازی ﺎﻣ ﻥﺎﯿﻣ ﺭﺩ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
ﺎﻣ ﻥﺎﯿﻣ ﺭﺩ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی ﯼﺭﺎﮑﻤﻫ ﺭﺩ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
ﯼﺭﺎﮑﻤﻫ ﺭﺩ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ ﻝﺯﺎﭘ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ ﻝﺯﺎﭘ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ ﻝﺯﺎﭘ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ ﻝﺯﺎﭘ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ

بازی جدید آنلاین

بازی ﺮﯿﻨﭘ ﺵﺍﺩ :ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
ﺮﯿﻨﭘ ﺵﺍﺩ :ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ ﻡﺎﺗ ﻭ ﯼﺮﺟ ﻝﺯﺎﭘ آنلاین
ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ ﻡﺎﺗ ﻭ ﯼﺮﺟ ﻝﺯﺎﭘ
بازی 3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ آنلاین
3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ
بازی ﻢﻨﮐ ﯽﺣﺍﺮﻃ ﻢﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﻣ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺶﯾﺎﻤﻧ آنلاین
ﻢﻨﮐ ﯽﺣﺍﺮﻃ ﻢﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﻣ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺶﯾﺎﻤﻧ
بازی !ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ ﺶﯾﺎﻤﻧ آنلاین
!ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺭﺎﺠﻔﻧﺍ ﺶﯾﺎﻤﻧ
بازی ﯼﺮﺟ ﻡﺎﺗ ﺱﺎﺒﻟ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻡﺎﺗ ﺱﺎﺒﻟ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺕﺭﺎﮐ ﻖﻟﺎﺧ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﺕﺭﺎﮐ ﻖﻟﺎﺧ
بازی ﺕﻮﻠﺧ ﻁﺎﯿﺣ ﯼﺎﻫ ﻪﻘﻠﺣ آنلاین
ﺕﻮﻠﺧ ﻁﺎﯿﺣ ﯼﺎﻫ ﻪﻘﻠﺣ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻖﯿﺒﻄﺗ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﻖﯿﺒﻄﺗ
بازی ؟ﯼﺮﺟ ﺎﯾ ﯽﺘﺴﻫ ﻡﺎﺗ ﻮﺗ آنلاین
؟ﯼﺮﺟ ﺎﯾ ﯽﺘﺴﻫ ﻡﺎﺗ ﻮﺗ
بازی Whats Catch ﺭﺩ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ آنلاین
Whats Catch ﺭﺩ ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯽﯾﻮﻣ ﻩﺭﺍ ﯼﺭﺎﮐ ﺖﺒﻨﻣ ﻩﺭﺍ
بازی ﻪﺑﺮﮔ ﻭ ﺵﻮﻣ آنلاین
ﻪﺑﺮﮔ ﻭ ﺵﻮﻣ
بازی ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺰﯿﻣﺁ ﮓﻧﺭ آنلاین
ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺰﯿﻣﺁ ﮓﻧﺭ
بازی 3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ آنلاین
3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ
بازی 3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ آنلاین
3 ﯼﺮﺟ ﻭ ﻡﺎﺗ ﯼﺯﺎﺑ
شخصیت های مورد علاقه دوران کودکی تام و جری مجموعه کارتون برادران وارنر، در حال حاضر روشن است، و همچنان به بی ادبی کردن در بازی های رایانه ای.ماجراجویی باور نکردنی خود را با طنز و خستگی ناپذیر مبارزه برای حق در همان منطقه وجود دارد پر شده است.آنها می توانند مواد غذایی، فضای، تقسیم نیست و تنها عشق به زندگی یکدیگر را پیچیده تر می شود.بازی تام و جری بازی هرگز تایر.و چگونه می توانید به حوصله و شخصیت های خیلی بامزه ای که انرژی خیلی زیادی دارند که به نظر می رسد آن را اجرا خواهد کرد و خشک است.یک احساس است که آنها حوصله و اگر آنها نمی آیند تا با تند و زننده به یکدیگر.تام همیشه سعی می کند به گرفتن جری هوشمندانه قرار داده تله، اما به نظر می رسد که جری است بسیار ساده نیست، چرا که آن همیشه دریافت خارج از وضعیت دشوار، اما به طوری هوشمندانه که تام خود را می شود در موقعیت ناجور، و در حال حاضر او است به دنبال بهانه است.بازی آنلاین تام و جری - این است که سرگرم کننده ترین بازی اکشن که در آن بازیکن نمی خواهد که یک دقیقه به دست است.آنها این فرصت برای کمک به تام، باهوش تله موش کوچک را، و لحظه بعد است که نقش جری اجتناب از کمین، به خارج از وضعیت با کرامت معمول خود است.بسیاری از بازی های Begalok، از quests، پازل و رنگ روشن تا ساعت های طولانی از اوقات فراغت است.در اینجا جری تلاش می کند تا در یخچال و خوردن پنیر طعم دار، اما این بار تام مسالمت آمیز بر روی بالش در کنار او خواب است.اما چه کسی می داند، شاید او تنها تظاهر به خواب، و او منتظر است برای تام به تلو تلو خوردن و سقوط است.زمانی که او دستگیر ماوس کمی مغرور!وظیفه شما این است که اجازه دهید جری افتاد.رسم آن را از طریق راهی که در آن قطعه انتشار پنیر و پرش به بیش از شکاف.تام خوابانده نشدنی در وضعیت دیگر، تصمیم به از بین بردن ماوس کمی با توپ هسته ای، بلکه به این است که آن را باید با تدبیر پیچ و خم در طول زمان برگزار می شود.اگر شما هم ندارد، او را تام کردم به یک موقعیت احمقانه تضعیف، و یک بار دیگر جری ماوس کمی بخندید.یکی دیگر از نسخه ای از بازی های آنلاین تام و جری، جایی که انتخاب یکی از دو حالت ممکن است، شما نیاز به مدیریت و یا جری موش یا گربه تام.انتخاب مدیریت جری، شما باید به دور از تام برای جلوگیری از پنجه پنجهای شکل است.گزینه دوم، که در آن شما کنترل تام، شما نیاز به گرفتن با ماوس کمی مغرور در حالی که dodging صفحات است که با او دعوا گربه وسواسی.مدیریت یک ماوس کامپیوتر است.گاهی اوقات جری حوادث ناخوشایند رخ می دهد، و یکی از آنها راه رفتن در خواب است.موش نمی داند آنچه در خواب می رود، اما که هیچ قدم زدن در بیهوده است، همراه با او پنیر، و هر چه بیشتر بهتر.و پس از آن به دام نمی افتد بر روی زمین تبدیل به سفت فلش، و برای غلبه بر سوراخ، قرار دادن بهار.اما همانطور که می دانید، نه تنها تام می تواند فتنه جری.ماوس خود را نیز نمی خواهد ذهن، در زمان، گربه فساد مضر می آید تا به او و جوک های مختلف است.و در حال حاضر آن را به او رخ داده از آن لذت ببرید.برای این کار او باید سگ بیدار.برای انجام این کار، این زمان، او تصمیم گرفت به پرتاب از نردبان بسیاری از چیزهای مختلف، و هنگامی که تام به پایین رفتن، تلو تلو خوردن و پرواز غلت پایین سمت راست در سگ خواب.چه خنده آن خواهد بود که تام بولداگ نیرومند روبرو!Daaaaa - شوخی بی رحمانه ای برای این دو.اما، بدون توجه به آنچه که آنها دریافت و بازی در تام و جری هنوز هم سرگرم کننده است.این بی قرار را ایجاد و در تلاش برای پیدا کردن یک مشکل در دم پرزدار خود را.سپس تعقیب تام جری، جری، در حال ساخت یک حقه کثیف تام.این دو به نظر می رسد هرگز به آرامش دعوت می کرد.و نه!در غیر این صورت مردم ما هنوز هم به اتهام انرژی و سرگرم کننده خستگی ناپذیر؟

Sgames uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Sgames services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.

Read more