آموزش
آموزشی
بازی برای آنهایی که کمی
رنگ آمیزی کودکان و نوجوانان
لباس
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
7 سال

بازی ﮓﻧﺭ ﺏﺎﺘﮐ ﻥﺎﻧﺍﻮﺟﻮﻧ ﻭ ﻥﺎﮐﺩﻮﮐ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
Kitties ﺪﻨﮐ ﮏﻤﮐ ﺎﻬﻧﺁ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ ﻭ ﺎﺒﯾﺯ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﯽﻣ ﺲﮐ ﺮﻫ - ﻭ ﻥﺎﺒﺳﺍ ﺖﺸﭘ ﮎﻻ ،ﺎﻫ .ﻦﮐ ﮎﺎﭘ ﻭ ﻥﺩﺮﮐ ﺮﭘ ،ﺪﻌﺑ ﻪﺳ ﻥﺩﺯ ﮎﺍﻮﺴﻣ :ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﯽﺣﺍﺮﻃ ﻭ ﯽﺷﺎﻘﻧ ﯼﺍﺮﺑ ﺭﺍﺰﺑﺍ ﻭ ﮓﻧﺭ .ﺪﻧﺍﺪﺑ ﻡﺯﻻ ﻪﮐ ﺖﺳﺍ ﮓﻧﺭ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ،ﻝﺎﻤﮐ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻭ ﺪﯿﻨﮐ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺲﮑﻋ ﮏﯾ .ﻪﻧ ﻪﮐ ﺍﺮﭼ ﻭ ،ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﺰﻣﺮﻗ ﻝﺎﮑﺷﺍ ﻭ ﻦﺷﻭﺭ ﯽﺑﺁ ﮓﻧﺭ ﻥﺩﺭﻭﺁ ﺖﺳﺩ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﮎﻮﺧ ﻩﺯﺎﺟﺍ ،