بازی هوشمند
هوشمند
پازل
سه در یک ردیف
جستجو برای اقلام
پازل اره منبت کاری اره مویی
بازی ها
مهارت
3 در یک ردیف
جمع آوری اقلام
بازی های آنلاین
به دنبال اقلام

بازی ﻩﺪﻧﺮﭘ ﻪﻤﻠﮐ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:1, میانگین امتیاز: 3/5)
بازی: 0
.ﺖﺳﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ ﻦﯾﺍ ﺭﺩ ﺪﯿﻨﮐ ﺍﺪﯿﭘ ﺍﺭ ﺎﻬﻧﺁ ،ﻪﻧ ﺎﯾ - ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺕﺎﻤﻠﮐ ﻡﺎﻤﺗ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ ﻩﺪ .ﯼﺯﺎﺑ ﺖﻟﺎﺣ ﻭ ﺕﻼﯿﻄﻌﺗ ،ﻥﺪﺑ ،ﻪﻧﺎﻘﺷﺎﻋ ،ﺪﻣ ،ﺵﺯﺭﻭ ،ﺍﺬﻏ ،ﺕﺎﻧﺍﻮﯿﺣ ،ﺎﻤﻨﯿﺳ :ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ .ﺖﺳﺍ ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ ﻦﯾﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ .ﺪﻨﮐ ﯼﺯﺎﺑ ﻡﺍﺭﺁ ﺖﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﺎﯾ ﻭ ﻥﺎﻣﺯ ﺎﺑ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ .ﯽﯾﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ﻩﺩ ﺱﺮﺘﺳﺩ ﺭﺩ .ﻩﺍﺮﻤﻫ ﻦﻔﻠﺗ ﯼﺎﻫ ﻩﺎﮕﺘﺳﺩ ﺭﺩ ﺶﺨﭘ ﯼﺍﺮﺑ ﯽﯾﺎﻧﺍﻮﺗ ﯽﺘﺣ ﻭ ،ﯼﺯﺎﺑ ﺯﺍ ﻥﺩﺮﺑ ﺕﺬﻟ ﺪﻨﻤﺷﻮﻫ ﻝﺯﺎﭘ