بازی که در آن شما باید برای اجرای
جمع آوری اقلام
مهارت
پرش
گذرگاه طاقدار
لباس
رنگ آمیزی کودکان و نوجوانان
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
بازی های آنلاین
7 سال

بازی ﺮﺗﻮﯿﭙﻣﺎﮐ ﻪﺒﻧﺍ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﻦﯾﺮﯿﺷ ﻪﺒﻧﺍ ﺩﺭﺍﺩ ﺖﺳﻭﺩ ﻪﮐ ﯽﻤﮐ ﻻﻮﯿﻫ - ﺎﻣ ﻥﺎﻣﺮﻬﻗ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺎﺘﻓﺍ ﻡﺍﺩ ﺍﺪﯿﭘ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻭ ﺖﻓﺭ ﺭﺎﻏ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻭﺍ ،ﺎﻬﻧﺁ ﺮﺳ ﺖﺸﭘ .ﺪﯾﺪﺟ ﺢﻄﺳ ﮏﯾ ﻪﺑ ﮊﺎﺳﺎﭘ ﮏﯾ ﻥﺩﺮﮐ ﺯﺎﺑ ﻭ ﮏﺒﺸﻣ ﻩﺮﺠﻨﭘ ﻥﺩﺮﺑ ﻦﯿﺑ ﺯﺍ ﻪﺑ ﺯﺎﯿﻧ ﺎﻤﺷ ،ﻥﺩﺮﮐ ﺖ .ﺵﺍ ﯽﮔﺪﻧﺯ ﺮﻄﺧ ﻥﺎﻣﺮﻬﻗ ﺎﻬﻧﺁ ﯼﺍﺮﺑ ﺍﺭ ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ،ﻩﺪﯿﺳﺭ ﯼﺎﻫ ﻩﻮﯿﻣ ﯼﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﯼﺍﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﯿﻨ .ﺱﻮﻣ ﺎﯾ ﯽﺴﻤﻟ ﺶﯾﺎﻤﻧ ﻪﺤﻔﺻ ﯼﻭﺭ ﺮﺑ ﺖﺸﮕﻧﺍ ﮏﯾ ﺎﺑ ﻻﻮﯿﻫ ﺖﮐﺮﺣ