اکشن
بازی Stickman
تیراندازی برای پسران
فضا
جستجو برای اقلام
پازل
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
اقدام
استراتژی مرورگر
Voynushki

بازی ﻦﻤﮑﯿﺘﺳﺍ ﮓﻨﺟ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:1, میانگین امتیاز: 2/5)
بازی: 0
Stickman ﺖﺳﺍ ﻩﺯﺭﺎﺒﻣ ﺖﻗﻭ ﻡﺎﻤﺗ ﻦﯾﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺖﺴﯿﻧ ﻖﻓﺍﻮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯼﺎﻫ ﮓﻧﺭ ﺯﺍ. .ﺪﯾﺮﯿﮔ ﯽﻣ ﺍﺭ ﺯﺍﺪﻧﺍﺮﯿﺗ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﻭ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﯼﺯﺎﺑ ﻩﺎﯿﺳ ﯽﺘﻨﺳ ﯼﺎﻫ ﻩﺮﻬﭼ ﯼﺍﺮﺑ ﺎﻤﺷ .ﺪﯾﺮﺒﺑ ﻦﯿﺑ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻥﺎﻔﻟﺎﺨﻣ ﺮﺜﮐﺍﺪﺣ ﻪﮐ ﺖﺳﺍ ﻦﯾﺍ ﺎﻤﺷ ﻪﻔﯿﻇﻭ ﻪﻗﺎﺳ ﻭ ﻑﺪﻫ .ﺪﻨﺳﺮﺑ ﮎﺮﺤﺘﻣ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺴﯿﻧ ﻥﺎﺳﺁ ،ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﺖﮐﺮﺣ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺎﻬﻧﺁ