جمع آوری اقلام
مزس
پازل
پسران اقدام
فضا
جستجو برای اقلام
ماجراهای
مهارت
بازی های آنلاین
تیراندازی برای پسران
اقدام
استراتژی مرورگر

بازی ﺖﯾﺎﻧ ﺩﺮﮕﻟﻭ آنلاین

بازی های مشابه فلش
(رای:0, میانگین امتیاز: 0/5)
بازی: 0
.ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺕﺎﻘﺑﺎﺴﻣ ﻞﯾﺍﻭﺍ ﺭﺩ ﻪﯿﻟﺍﻮﺷ ﻉﻼﻃﺍ ﻪﺑ ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺎﻬﺟ ﺮﺳﺍﺮﺳ ﺭﺩ ﻭ ﺩﻮﺷ ﯽﻣ ﺭﺍﺰﮔ .ﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ ﻭ ﺎﺠﻧﺁ ﻪﺑ ﻥﺪﯿﺳﺭ ﯼﺍﺮﺑ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﯽﻣ ﻭﺍ ﺎﻣﺍ ،ﺕﺎﻘﺑﺎﺴﻣ ﻦﯾﺍ ﯼﺭﺍﺰﮔﺮﺑ ﻞﺤﻣ ﺯﺍ ﺭﻭ .ﺪﻧﺭﺍﺩ ﺯﺎﯿﻧ ﺵﻮﭘ ﻩﺭﺯ ﻭ ﺮﭙﺳ ،ﺮﯿﺸﻤﺷ ﮏﯾ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻭﺍ ،ﺭﺎﮐ ﻦﯾﺍ ﯼﺍﺮﺑ .ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻤﻧ ﻩﺩﺭﻭﺁﺮﺑ ﮒﺮﮔ ﺎﺑ ﻭ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ،ﻡﺯﻻ ﺕﺍﺰﯿﻬﺠﺗ ﯼﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﻭ ﻥﺩﺮﮐ ﺍﺪﯿﭘ ﯼﺍﺮﺑ ﻥﺎﻣﺮﻬ