بازی آنلاین: من خدا هستم

اسم های مشابه دیگر: بله feodal

من فئودالی بازی آنلاین، نظامی و استراتژی سیاسی، است که طرح از دوره قرون وسطی است.من بازی ارباب فئودال می تواند خود را در فضای آن زمان که در آن گزینه های خود را دارد در مورد جاه طلبی های خود را غوطه ور شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام