بازی آنلاین: جهان از جنگ

اسم های مشابه دیگر: دفتر Battls جهانی

بازی World از جنگ تاکتیکی شبیه سازی جنگ های چند نفره است.در این شبیه ساز، پخش کرده است از این فرصت به فرمان واحدهای خود را در جنگ های فانتزی با بازیکنان دیگر از نقاط مختلف زمین، به تنهایی و یا در یک تیم شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام