بازی آنلاین: Tropico

اسم های مشابه دیگر: Tropico

بازی Tropico - آن را یک بازی رایانه ای بزرگ در تابستان سال 2001 منتشر شد و تاسیس به عنوان ترکیبی از دو ژانر شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام