بازی آنلاین: مخازن خشم آنلاین

اسم های مشابه دیگر: مخازن خشم

مخازن بازی خشم است که به صورت چند نفره جنگ تانک بازی از فرم بالا. در ابتدا از مخازن بازی خشم حزب آنلاین شروع می شود با استفاده از یک Tanchiki معمولی است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام