بازی آنلاین: شمشیرزن آنلاین

اسم های مشابه دیگر: شمشیرزن آنلاین

اعلام برنامه نویسان بازی جدید از کره شمشیرزن آنلاین رفته زمان نسبتا طولانی پیش. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام