بازی آنلاین: پیشتازان فضا آنلاین

اسم های مشابه دیگر: پیشتازان فضا آنلاین

پیشتازان فضا بازی آنلاین - یک بازی است که بازخورد از فیلم "سفر ستاره: نمسیس." عمل واقعی igrі بسیار دیرتر از در فیلم توسعه. پیشتازان فضا بازی آنلاین - بازی اصلی در موضوع راه جهان. این پروژه در سبک MMORPG طراحی شده است. سازندگان همچنین قول داده است به ترجمه آنلاین پیشتازان فضا در زبان روسی، بدون اشاره به هیچ تاریخ دقیق. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام