بازی آنلاین: اسپارتا: امپراتوری در جنگ

اسم های مشابه دیگر: اسپارتا: امپراتوری در جنگ

«این اسپارت است!» در این بیانیه میلیون می دانند. حتی برای کسی که کامل عکس با آنچه در آن ممکن است به معنای آشنا به نظر نمی آید، کسی گفت، و تحت چه شرایطی گفته می شود. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام