بازی آنلاین: جنگ اسپارتان

اسم های مشابه دیگر: اسپارتان جنگ، اسپارت رزمندگان

اسپارتان جنگ های آنلاین - این بازی استراتژی اعتیاد آور است که در آن زندگی می کنند زئوس، آرس، دیونیسوس، خدای دریا و قهرمانان که همیشه برای یک مبارزه خراب کننده. شما باید برای ساخت شهرستان و توسعه خود را دنبال کنید. اسپارت جنگجو بازی شما را به انتخاب یکی از سه خدایان که شما را نگه داری. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام