بازی آنلاین: خرده ریز از جنگ آنلاین

اسم های مشابه دیگر: خرده ریز از جنگ

حتی این واقعیت است که خرده ریز بازی جنگ تا به امروز گذشته است ارائه رسمی نیست، اما ارتش خود را از طرفداران جمع آوری شده است مقدار کمی نیست. بازی واقعا باید بسیار جالب و جذاب باشد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام