بازی آنلاین: Seafight - پوتمکین

اسم های مشابه دیگر: دریای نبرد، مبارزه دریا

بازی جدید Seafight، که بر روی شبکه اینترنت ظاهر شد، این بازی این است که در آن از شخصیت های اصلی - دزدان دریایی شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام