بازی آنلاین: چاک

اسم های مشابه دیگر: چاک

شکاف رایگان اجازه می دهد تا هزاران نفر از بازیکنان را به گرد هم می آیند و انجام با هم در دفاع از جهان در بازی است که به شکستن سحر و جادو از نزاع شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام