بازی آنلاین: مرثیه ای آنلاین

اسم های مشابه دیگر: نماز میت

مرثیه ای آنلاین - بازی MMORPG سبک افسانه ای است، چه در حال انتظار برای مبارزه خونین با جهش و سایبورگ بد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام