بازی آنلاین: پستی 3

اسم های مشابه دیگر: پستی 3، پستی 3، پستی III، پستی III

پستی 3 نوعی ادامه بازی پستی 2 است، قهرمان داستان که شخص که محل اقامت خود را تغییر داده است شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام