بازی آنلاین: من کوچک Farmies

اسم های مشابه دیگر: من کوچک Farmies

من کوچک Farmies آنلاین - بازی رایگان استراتژی است که در آن شبیه سازی فعالیت های کشاورزی. هدف اصلی نصب و راه اندازی پایه بازی روستاهای خود او مربوط است. در این بازی شما مزرعه تولید تجاری خود را با دیگر بازیکنان توسعه، جامعه روستای پیوستن و البته به طور کامل به نگرانی های روستایی شیرجه رفتن، در مورد مشکلات زندگی واقعی را فراموش کرده ام. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام