بازی آنلاین: روستای من

اسم های مشابه دیگر: روستای من

بازی اینترنتی روستای من این است که هر چیزی به غیر از به نوبه خود به اینترنت و یک مرورگر درخواست نیست. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام