بازی آنلاین: انحصار ستاره

اسم های مشابه دیگر: ستاره انحصار، انحصار

بازی انحصار ستاره - رایگان استراتژی اقتصادی چند نفره است که شبیه بازی تخته واقعی. با توجه به قوانین برای بازی از انحصار باید دو نفر باشد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام