بازی آنلاین: کارشناسی ارشد از Belial

اسم های مشابه دیگر: کارشناسی ارشد از Belial

بازی کارشناسی ارشد از Belial - یک بازی نقش بازی برای طیف گسترده ای از کاربران که گذاشته عمل مقیاس طرح است. نویسنده این پروژه انگلیسی مهر شرکت مغز است. فرشتگان، که در آن ساعت در مخفی حکومت جهان، تجسم اعمال خود را از طریق حاکمان این کشور - در این بازی بازیکن در دنیای مجازی از نژاد باستانی باشد. تلاش نمی شود محسوس و ایستادگی کردن نیست، فرشتگان مثل مردم عادی زندگی می کردند. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام