بازی آنلاین: بهشت گمشده

اسم های مشابه دیگر: بهشت گمشده

بازی بهشت ​​گم - یک بازی تاکتیکی به نوبه خود مبتنی بر چند نفره است. LP بازی ترکیبی از استراتژی و MMO است شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام