بازی آنلاین: لیگ افسانه

اسم های مشابه دیگر: لیگ افسانه

ساخته شده با استفاده از اصول همان دیوانه بازی محبوب وارکرفت III، لیگ افسانه بازی به هر بازیکن کنترل یک تیم از میدان جنگ اصلی برای از بین بردن هر یک از دیگر شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام