بازی آنلاین: مزرعه بیایید

اسم های مشابه دیگر: مزرعه بیایید

این پروژه یک نوع تعاملی، یعنی یک مزرعه بازی خیلی وقت پیش و به طور کامل اسیر قلب هر بازیکن است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام