بازی آنلاین: پادشاه ستاره

اسم های مشابه دیگر: کارشناسی ارشد جهان

پادشاه بازی ستاره ها - یک استراتژی آنلاین کیهانی، که در آن میلیون ها نفر از مردم در این سیاره در همان زمان بازی، در حال توسعه مستعمره خود را، مبارزه با دوستان رفیق و ورود به اتحاد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام