بازی آنلاین: Kartuga

اسم های مشابه دیگر: Kartuga

بازی آنلاین Kartuga - رایگان مرورگر تم دزدان دریایی عمل با عناصر از نقش بازی کردن است. این جهان خشن و در عین حال جذاب، ارائه می دهد که جنگ های عظیم، که شما می توانید از طریق دریافت، برش از طریق امواج بر روی دریا برای کشتی خود را شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام