بازی آنلاین: قهرمانان و ژنرال

اسم های مشابه دیگر: قهرمانان و ژنرال

نماینده روشن از بازی های با استفاده از حالت چند نفره، طرح که به مبارزه با جنگ جهانی دوم اختصاص داده شده، یک بازی قهرمانان و ژنرال آنلاین است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام