بازی آنلاین: گوتیک 1

اسم های مشابه دیگر: گوتیک 1

گوتیک 1 بازی، که در سال 2001 منتشر شد و خود را به عنوان یک کامپیوتر نقش بازی بازی با کنترل غیر معمول تاسیس شده است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام