بازی آنلاین: Goodgame امپراتوری

اسم های مشابه دیگر: Goodgame امپراتوری

Goodgame امپراطوری یک مبنای تاریخی دارد. استراتژی غرق بازیکن در یک دنیای مجازی با متعدد خشن قرون وسطایی جنگ، تخریب، و در در قدرت همان زمان است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام