بازی آنلاین: ژنوم

اسم های مشابه دیگر: ژنوم

مردم هرگز در صلح بر روی زمین زندگی می کنند. آنها دوره نسبتا طولانی از جنگ با یکدیگر تا زمین سقوط به بازی ژنوم شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام