بازی آنلاین: کهکشان مشاهده کاربران آنلاین حاضر در سایت "ΙΙ

اسم های مشابه دیگر: کهکشان مشاهده کاربران آنلاین حاضر در سایت "ΙΙ

بازی مشتری کهکشان II آنلاین حاضر در سایت "فانتزی با تفکر استراتژیک است، با کمک آن شما می توانید یک سفر به فضا را. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام