بازی آنلاین: مترجم آزاد

اسم های مشابه دیگر: مترجم آزاد

امروز ما در بازی فوق العاده، که در سال 2003 منتشر شد نگاه کنید. این بازی در موضوع فضای بیرونی ایجاد شده است. بازی مترجم آزاد در مرکز توطئه، که داستان از مزدور فضای ادیسون ترنت. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام