بازی آنلاین: جعل از امپراتوری

اسم های مشابه دیگر: جعل از امپراتوری

جعل امپراتوری - بازی تاریخی از Innogames مبارزات است.در این بازی شما باید یک توسعه در مقیاس بزرگ از تمدن، شما را به یک خانه برای قبیله اش، سالن شهر، ساختمان های آپارتمانی، کاخ ها، معابد ساخت، با توجه به یک دوره خاص. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام