بازی آنلاین: Firefall

اسم های مشابه دیگر: Firefall

و با وجود این واقعیت است که در حال حاضر بازی Firefall در تست بتا است، تعدادی از طرفداران او در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام