بازی آنلاین: حکایت III

اسم های مشابه دیگر: حکایت III

لطفا به من بگویید که نمی داند که مانند یک سری از بازی های حکایت. حکایت 3 بازی در زمان خود یکی از پروژه های پیش بینی ترین بود، و تا به امروز با اطمینان نگه می دارد و موقعیت، جلب توجه هزاران نفر از بازیکنان از سراسر جهان هر روز. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام