بازی آنلاین: افسانه

اسم های مشابه دیگر: افسانه

در این بازی حکایت شما به عنوان یک شخصیت منظم و بدون نام را بازی کند. طرح از این بازی این است که شما در حال سفر به مکان های مختلف شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام