بازی آنلاین: امپراتوری در شعله های آتش

اسم های مشابه دیگر: امپراتوری در شعله های آتش

امپراتوری بازی در شعله های آتش - بازی نرم افزار رایگان است که به راحتی می تواند به شما کمک کند تا در طول دوره تاریخی ناپلئون بناپارت تغییر. در امپراتوری در شعله های آتش آنلاین شما را مجبور به ساخت اردوگاه خود و یا ارتش بزرگ بریتانیا و منجر به آن. شما آینده اروپا را تعیین کند. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام