بازی آنلاین: بهشت ابدی

اسم های مشابه دیگر: بهشت ابدی

بازی عدن - بازی دو سال پیش در سبک انیمیشن، کویه است برای بسیاری از کاربران در همان زمان طراحی شده است. تکینگی اصلی آن، با زور و اجبار بازی را از همان استراتژی متمایز - این احتمال وجود دارد این بازی است که یکی از شخصیت ها نیست، با چند تعویض با این همه، بین کلاس های مختلف شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام