بازی آنلاین: Eador. پروردگار جهانیان

اسم های مشابه دیگر: Eador. پروردگار جهانیان

هیچ کس اما استودیو Firaxis طراحی، امروز استراتژی بزرگ مرحله ای تولید نمی کند، اگر چه آن را قبلا سبک کاملا مردمی. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام