بازی آنلاین: Deepworld

اسم های مشابه دیگر: Deepworld

بازی Deepworld - مشتری بازی رایگان، سبک توسعه که MMORPG است، نیز توسط فضای دو بعدی پشتیبانی شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام