بازی آنلاین: سحر فانتزی: پادشاهی جنگ

اسم های مشابه دیگر: سحر فانتزی: پادشاهی جنگ

سحر بازی فانتزی: پادشاهی جنگ اولین بازی کامل در سبک MMORTS 3D، رویدادی که در یک حالت زمان واقعی رخ می دهد است. در سحر فانتزی: پادشاهی جنگ شما جمع آوری منابع، ساخت ساختمان ها و دیوار ها، صورت ارسال svoigrazhdan به انجام وظایف در خدمت اشراف، بلکه در مورد فعالیت های جنایتکاران و مجرمین قدرتمند اهریمنی یاد بگیرند. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام