بازی آنلاین: Battlestar GALACTICA کاربران آنلاین حاضر در سایت "

اسم های مشابه دیگر: GALACTICA Batlstar کاربران آنلاین حاضر در سایت "، Battlestar GALACTICA کاربران آنلاین حاضر در سایت"

Battlestar GALACTICA کاربران آنلاین حاضر در سایت "بازی به شما ارائه می دهد دو گزینه برای استخراج منابع است. در مورد اول شما نیاز به اسکن سیارک. اسکنر می تواند به منابع ارزشمند را تشخیص دهد. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام