بازی آنلاین: جنگ های موز

اسم های مشابه دیگر: جنگ موز، موز جنگ

شرکت Nekki آیا به نظر نمی آید اصلی و با موز بازی جنگ است که بسیار شبیه به بازی ها از این به توسعه دهندگان آمد. اما بازی جنگ موز دارای ویژگی های متمایز آن شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام