بازی آنلاین: ARGO آنلاین

اسم های مشابه دیگر: ARGO آنلاین

ARGO بر خط مبتنی بر مرورگر است بازی چند نفره آنلاین در سبک استراتژی. شما خود را در یک جهان که در آن تنها از جنگ به پایان رسید پیدا کنید، همه مردم را به دو نژاد متخاصم تقسیم و مبارزه برای زندگی شما تمام قدرت داشته شد. ایستاده در کنار یکی از نژادها، و محافظت از پیروان خود را. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام