بازی آنلاین: منطقه آسیب دیده

اسم های مشابه دیگر: منطقه آسیب دیده

تحت تاثیر منطقه آنلاین است قدرت را به حرکت بازیکن را برای چند سال آینده. این بازی رایگان با عناصر فانتزی. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام