بازی آنلاین: سن ناوی

اسم های مشابه دیگر: ناوی Aydzh

ناوی سن آنلاین - بازی مبتنی بر مرورگر، پر از ماجراهای دریا. بازی ناوی سن فرصت به مانند یک دزد دریایی واقعی را احساس کنید، را اقدامات فوق العاده ای برای شکستن قوانین و دیگر صلح عروق شناور فراهم می کند. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام