بازی آنلاین: شهر بخار

اسم های مشابه دیگر: شهر بخار

شهر بازی از بخار - یک بازی مبتنی بر مرورگر است که در آن شما جهان ویران شده توسط فن آوری های اکتشاف. در در بازی COS دارای چهار طبقه را انتخاب کنید از: شعبده باز، آرچر، Channeler و ناظر. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام