بازی آنلاین: قلمرو شکسته

اسم های مشابه دیگر: قلمرو شکسته

بازی قلمرو شکسته است در بازی های MMORPG مبتنی بر مرورگر است که معرفی بازیکنان به جهان در حالت جنگ، پادشاهی است در معرض خطر است. شرح مفصل نشان می دهد

بازی / ثبت نام